Panalangin para kay Gem-Gem

Isang panalangin para sa dalaginding,
Siya'y ipagdasal natin,
Bigkasin nang mataimtim

Panginoon na makapangyarihan,
Na nangako ng kagalingan;
Diyos na aming sinasampalatayanan,
Kami'y walang pag-aalinlangan.

Ikaw ay walang kasinungalingan,
Salita mo ay aming sandigan;
Isinasamo naming bigyan mo ng kalunasan,
Si Gem-Gem sa kanyang karamdaman.

Pinanghahawakan namin ang Iyong pangako,
Oh Diyos, masunod nawa ang nais mo;
Ang kagalingan sa batang ito,
Dalangin namin sa Pangalan ni Jesus.

Amen.

Prayer For Gem-Gem