Naipong Tubig sa Lubak Lubak na Daan

Palagi kong dinadaanan ang kalsadang 'yon tuwing ako ay papasok patungo sa aking opisina hanggang sa isang araw, isang napakalakas na ulan ang dumating na naging dahilan ng pagkasira ng kalsada at magkaroon ng lubak lubak at mga naipong tubig.

Kinabukasan, sinubukan kong daanan muli ito, at mabilis naman akong nakadaan sa tulong ng aking 6 na buwang kotseng hinuhulugan.

Dumating ang isang araw na coding ang aking sasakyan at kailangan kong maglakad papunta sa hintayan ng taxi sa may labasan at ang tanging daan na dapat kong daanan ay ang kalsadang may lubak lubak.

Sa malayong tanaw ay tila hindi ko kakayaning daanan ang lubak lubak na daan ngunit nilakasan ko pa rin ang loob ko at binagtas ang kalsadang 'yon.

Habang naglalakad ay aninag ko ang Kalangitan sa bawat naipong tubig sa lubak, ito ang nagbigay sa akin ng Inspirasyon para patuloy na lumakad sa daang malubak sapagkat nariyan ang Langit na parating nakatingin sa atin at nagpapatunay sa tuwing uulan at may maiipon na tubig sa lubak, aninag ang Kanyang pangakong Hindi Niya tayo iiwan sa bawat araw ng ating buhay, maging ito man ay tuwid, panatag, o lubak lubak.

lubak