Liwanag Kong Alay

Halika at sumama sa akin,
Sa isang lugar kung saan iyong kakamtin;
Kapayapaan na matagal na daranasin,
Isang lugar sa puso mo na ating uukitin.