Sa Iyong Pagbubuntis

Sa iyong pagbubuntis dalangin ko nawa'y marinig,
Angel, ikaw sana'y aliwin sa kanyang palad, ikaw'y kanlungin;
Huwag kang maniniwala sa mga sinasabi ni lolo,
Na hindi magsusuot ng damit na amarilyo.

Tsokolateng may almendras ay masarap na panghimagas,
Kumain ka ng sibuyas upang gumanda ang iyong tikas;
Ang masarap na amoy ng tinapa ay maige sa iyong sikmura,
Iwasan ang sobrang pahinga upang ang bata daw ay sumigla.

Sa katanghalian langhapin mo ang amihan,
Maririnig mo ang awitan ng mga ibon sa batuhan;
Bagkus pakaisipin mo ang mga talatang sasabihin ko,
Salita ng Diyos ang paniwalaan mo iukit mo ito sa iyong puso.

Sanggol na iyong hiniling sa lumang tipan ito ay idinaing,
Panalangin ni Hannahng mataimtim;

Makasumpong nawa ang iyong lingkod ng biyaya sa Iyong Paningin

Sundan mo ng pasasalamat kapag ikaw na ay nanganak,
Ang Diyos ay awitan at ihandog ang iyong anak.

Magpalakas ka, Inang Dakila,
'Pagkat s'yam na buwan mo s'yang inaruga;
Ngayon, sa pagdilat ng kanyang mga mata,
Panibagong alaga ang inaasahan niya.