Tandaan at Huwag Kalimutan

Sanaysay

Ang inyong mababasa sa ibaba ay alam nyo na mula pagkabata,
Nawa'y magsilbi itong paalala kahit na tayo'y matanda na.

Watawat ng Pilipinas

Ang Panatang Makabayan - Original Filipino Version

Iniibig ko ang Pilipinas
Ito ang aking lupang sinilangan
Ito ang tahanan ng aking lahi
Ako'y kanyang kinukupkop at tinutulungan upang maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang
Bilang ganti ay diringgin ko ang payo ng aking mga magulang
Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan
Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas
Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pag-iimbot at nang buong katapatan
Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa.

Original English Version

I love the Philippines.
It is the land of my birth;
It is the home of my people.
It protects me and helps me to be strong, happy and useful.
In return, I will heed the counsel of my parents;
I will obey the rules of my school;
I will perform the duties of a patriotic, law-abiding citizen;
I will serve my country unselfishly and faithfully
I will be a true Filipino in thought, in word, in deed.

Ang Panatang Makabayan - Bagong Version

Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan
Tahanan ng aking lahi, kinukupkop ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal
Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang,
Susundin ko ang tuntunin ng paaralan, tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayang makabayan,
Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal nang buong katapatan.
Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap
Sa bansang Pilipinas.

Current English Version

I love the Philippines, the land of my birth,
The home of my people, it protects me and helps me
To become strong, hardworking and honorable.
Because I love the Philippines,
I will heed the counsel of my parents,
I will obey the rules of my school,
I will perform the duties of a patriotic citizen,
Serving, studying, and praying faithfully.
I will offer my life, dreams, successes
To the Philippine nation.

Panunumpa ng Katapatan sa Watawat

Ako ay Pilipino
Buong katapatang nanunumpa
Sa watawat ng Pilipinas
At sa bansang kanyang sinasagisag
Na may dangal, katarungan at kalayaan
Na pinakikilos ng sambayanang
Maka-Diyos
Maka-tao
Makakalikasan at
Makabansa.

Pledge of Allegiance to the Philippine Flag

I am a Filipino
I pledge allegiance
To the flag of the Philippines
And to the country it represents
With honor, justice and freedom
That is put in motion by a nation that is
For God, humanity,
Nature and
Country.

Source: Pledge of Allegiance to the Philippine Flag | Patriotic Oath (Philippines)