Tula para sa Paghanga - Medical and Dental Mission sa DOHA

Sa likod ng sidhing katahimikan,
Paglilingkod ang iyong tanging dahilan;

Bukod sa taglay mong kaalaman,
Nangingibabaw ang mithiing tumulong kaninoman.

Saan mang dako mapadpad,
Kamay ng pagtulong ang palaging nakalahad;

Pag-ibig na sa puso bumubukal,
Boluntaryong paglilingkod na marangal.

Medical at Dental Mission nga,
Ang sadyang pinupuntahan ng madla;

Upang magkaroon ng tamang kaalaman,
Sa kalusugan at pangangalaga.

Tulang ito ng paghanga,
Ay aking inaalay sa kanila;

Mga Doktor at mga Dentista,
Mga Nurse at mga kasama;

Na walang sawang kumakalinga,
Boluntaryong nakikiisa at nagkukusa.

Dalangin ko'y ibayong kalakasan,
Pisikal, emosyonal at espirituwal;

Patuloy na maging daluyan ng pagpapala,
Pagpapalang nagmumula sa KANYA.

Itong tula ay inaalay ko sa mga kasapi ng Medical at Dental Mission dito sa Qatar