Babad

Tulang ito'y aking ginawa,
Alay sa bawat pamilya;

Bagong taon, bagong pag-asa,
Dalangin sa Diyos, na ating Ama.

Nais kong magpakalunod sa Iyong presensya,
Nais kong palakasin itong aking kaluluwa;

Ipagsigawan ang aking nadarama,
Ang pangungulila't pagkabalisa.

Tanging sa Iyo lamang Panginoon,
Agam-agam ko ay may tugon;

Kalungkutang bumabalot sa akin ngayon,
Binigyan Mo ng ginhawa, pag-asang may pagkakataon.

Magbababad ako sa panalangin,
Sapagkat alam kong Iyong diringgin;

Mga papuri ko't paglalambing,
Kahilingan ko'y hindi bibiguin.

Kalakasan sa aking maybahay,
Ibayong talino sa aking panganay;

Buhay namin'y sa Iyo inaalay,
Kalinga't gabay ay patuloy Mong ibigay.

Sa Iyo Ama nagsusumamo,
Pagbuklurin ang pamilya ko;

Wala na sanang mga pagtatalo,
Pagkakawatak-watak ay muling mabuo.

Nawa'y manumbalik ang dating samahan,
Masayang kumakain sa hapag kainan;

Minsan pang muling balikan,
Ang dating malulutong na tawanan.

Sa iyong Salita ay magbababad,
Sa Bibliyang walang katulad;

Patnubay sa amin'y dito nakalahad,
Tamang landas sa aming paglakad.

Sa kapangyarihan ng Iyong mga Salita,
Ako ay lubos na Sumasampalataya;

Kasalanan ko ay binigyan Mo ng laya,
Pagkatao ko'y binigyan Mo ng pag-asa.

Kaya naman magbababad sa piling Mo,
Sa panahong nag-iisa ako;

Papuri't pagsamba ay iaalay sa Iyo,
Panginoong Hesus, kaligtasan ng mundo.