Kulay ng Puso

Tula

Saang sulok ng utak nagmula ang kaisipang nakamamangha?
Bunga ba ito ng maling akala o kaya'y sadyang hibang na nga talaga;
Itong aking tula ay huwag nang piliting arukin,
Sasakit ang kalooban kung pipiliting alamin.

Tanggap naman namin na mula pa noon ay kunigan,
At bakit biglang nagpasyang tuluyang palitan;
Walang malalim na dahilan bago ibahin,
Basta gusto lang ng mata ang kalimbahin.

Kulay ng puso ay tunay na makikita,
hindi sa desenteng pananalitang may nakaumid na dila;
hindi sa kulay na makikita ng mata ng maralita,
kundi tagos sa puso ang puro gawa at kaunting salita.

Pula ang kulay ng karangyaan,
Luntian naman ang kasaganahan;
Dalawang kulay na pinagbuklod ng pagkakaisa,
Diwa ng kapaskuhan sumasalin sa kulay ng bawat isa.