Si Julian at Ang Pagtutuli

Sanaysay

PAUNAWA: Ang mababasa ninyong pag-uusap sa ibaba ay may maselang bahagi, patnubay ng magulang ang kailangan.

Si Julian ay may 3 kapatid, si Josephine, Jennifer at baby Jonathan.

Isang araw sinamahan ni Julian ang kanyang mama at papa sa Clinic para ipa circumcise si baby Jonathan.
Julian:
Papa bakit tayo pupunta sa Clinic? Wala namang sakit si Jonathan?
Papa:
Ipapatuli natin si baby, anak.
Julian:
Ah, kagaya po ng sa akin? Ako din ba sa Clinic din tinuli papa?
Papa:
Hindi anak, sa hospital ka na tinuli, tumagal kasi sa hospital ang mama mo noon, inabot ng halos 10 araw siya, kaya doon ka na tinuli.
Julian:
Hindi po ba pwedeng malaki na bago tuliin si baby papa?
Papa:
Pwede rin naman, kaso kinagawian na namin ng mama mo na kapag walong araw na ang anak na lalaki sa pamilya pinapatuli na namin.
Julian:
Bakit po? Gaano po ba kahalaga ang pagtutuli papa?
Papa:
Ganito 'yan anak.Noong unang panahon, si Abraham ay binigyan ng biyaya ng Diyos na lahat ng kanyang magiging anak ay pagpapalain, magmumula sa kanya ang isang bansa.
Julian:
Tapos papa?
Papa:
Naging isang tipanan ito o covenant sa Diyos at kay Abraham, ang pagtutuli sa bawat anak na lalaki ang magsisilbing tanda ng tipan o covenant ni Abraham at ng Diyos.
Julian:
Eh papa lahi ba tayo ni Abraham?
Papa:
Ganito 'yan anak, kung pagbabasihan ang genealogy anak, hindi tayo kabilang sa lahi ni Abraham, ngunit kung patungkol sa pananampalataya ang pagbabasihan, tayo ay Anak ng Diyos.
Julian:
Paano po ba maging Anak ng Diyos papa?
Papa:
Sinasabi sa Bibliya kung tinatanggap mo at naniniwala ka kay Hesus ikaw ay binigyan ng pagkakataong maging anak ng Diyos.
12But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name.
John 1:12 —New King James Version
Julian:
Ano po ang kuneksyon sa pagtutuli papa?
Papa:
Bilang pagtupad sa tipan ng Diyos kay Abraham, sinusunod natin ang utos Niya.
10This is My covenant which you shall keep, between Me and you and your descendants after you: Every male child among you shall be circumcised
Genesis 17:10 —New King James Version
Julian:
Eh pano po kung hindi tinuli papa?
14And the uncircumcised male child, who is not circumcised in the flesh of his foreskin, that person shall be cut off from his people; he has broken My covenant
Genesis 17:14 —New King James Version
Papa:
Kaya ginagawa namin ito ng mama mo dahil sumusunod kami sa Covenant ng Diyos.
Julian:
Eh teka papa sabi mo si Hesus dapat paniwalaan, anak ba siya si Abraham?
Papa:
Oo anak, anak siya si Abraham, kung genealogy ang pagbabasihan, si Abraham ay may dalawang anak, si Ishmael at si Isaac, si Isaac ay may dalawang anak, si Esau at si Jacob, si Jacob ay pinalitan ng pangalang Israel noong nakipagtipan siya sa angel ng Diyos, si Jacob ay nagkaroon ng labingtatlong anak, labingdalawa ang lalaki at ito ang pinagmulan ng labindalawang tribo ng Israel, at mula sa anak niyang si Juda nagmula ang lahi ni Haring David at mula dito nagmula ang lahi ni Jose na tatay ni Hesus.
1The book of the genealogy of Jesus Christ, the Son of David, the Son of Abraham: 2Abraham begot Isaac, Isaac begot Jacob, and Jacob begot Judah and his brothers. 3Judah begot Perez and Zerah by Tamar, Perez begot Hezron, and Hezron begot Ram. 4Ram begot Amminadab, Amminadab begot Nahshon, and Nahshon begot Salmon. 5Salmon begot Boaz by Rahab, Boaz begot Obed by Ruth, Obed begot Jesse, 6and Jesse begot David the king.David the king begot Solomon by her who had been the wife of Uriah. 7Solomon begot Rehoboam, Rehoboam begot Abijah, and Abijah begot Asa. 8Asa begot Jehoshaphat, Jehoshaphat begot Joram, and Joram begot Uzziah. 9Uzziah begot Jotham, Jotham begot Ahaz, and Ahaz begot Hezekiah. 10Hezekiah begot Manasseh, Manasseh begot Amon, and Amon begot Josiah. 11Josiah begot Jeconiah and his brothers about the time they were carried away to Babylon. 12And after they were brought to Babylon, Jeconiah begot Shealtiel, and Shealtiel begot Zerubbabel. 13Zerubbabel begot Abiud, Abiud begot Eliakim, and Eliakim begot Azor. 14Azor begot Zadok, Zadok begot Achim, and Achim begot Eliud. 15Eliud begot Eleazar, Eleazar begot Matthan, and Matthan begot Jacob. 16And Jacob begot Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus who is called Christ
Matthew 1:1-16 —New King James Version
Julian:
Ayan papa nandito na pala tayo sa klinik, salamat po papa sa pagtutuli sa aming mga anak mo upang maging kabahagi kami sa biyayang natanggap ni Abraham.
Papa:
Oo naman anak. Dahil naniniwala tayo na may Diyos. Sumusunod tayo sa kanyang tipan upang sa gayon lahat ng mga pagpapala sa tipan ay ating makakamtan.
HULING SALITA: Hindi po nangangahulugan na kapag natuli na ang lalaki ay magiging ligtas na siya sa kasalanan. Nais pong iparating ng may akda na ang mga biyaya na nagmumula sa Diyos ay nagsisimula sa pagsunod sa Kanyang mga utos at tipan. Gayunpaman ang kaligtasan ay nagmumula sa Biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Pananampalataya at hindi ayon sa sariling gawa, ito at kaloob mula sa Diyos.

8For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves; it is the gift of God.
Ephesians 2:8 —New King James Version
notesnikiko.com Maikling Kwento